Klachtenregeling

Klachtenregeling

Interne klachtenregeling Oass Advocaten

Oass Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Oass Advocaten.

Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, mr. A. Oass. In het geval mr. A. Oass uw eigen advocaat is, kunt u zich wenden tot mr. F. Teuben, plaatsvervangend klachtenfunctionaris.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Hieronder staat de door ons gehanteerde klachtenprocedure.


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;


Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Oass Advocaten en de cliënt.

 2. Iedere advocaat van Oass Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op eenconstructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

 2. Oass Advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is te raadplegen via de website van de Geschillencommissie Advocatuur en/of schriftelijk kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag).


Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. A. Oass, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Oass Advocaten

Over

Juridisch

Openingstijden

Contact

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00