Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Oass Advocaten is een besloten vennootschap (Oass BV, KvK 81827660). Er zijn hierbij meerdere advocaten aangesloten die zelfstandig werkzaam zijn maar hun onderneming drijven onder de naam Oass Advocaten, te weten mr. H. Blaauw (KvK-nummer 63811561), mr. J.F.M. Kappé (KvK-nummer 67732607), mr. H. Temel (KvK-nummer 66802547), mr. S.L. Fronik (KvK-nummer 71998152), mr. M.J. van Rooij (KvK-nummer 72262680), mr. E. Zwart (KvK-nummer 34377798) en mr. O. Saaliti (KvK-nummer 74974726). Tezamen genoemd “Oass”.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Oass aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan opdrachtgever zich slechts beroepen, indien van de instemming van Oass daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.

 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de vennootschap onder firma, maar ook ten behoeve van de (zelfstandig werkende) advocaten van Oass en alle andere personen die voor Oass werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door Oass van enige opdracht zijn ingeschakeld.Opdracht

 1. Tegenover opdrachtgever geldt alleen Oass als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met opdrachtgever wordt of worden gesloten.

 2. In geval van een contractuele relatie tussen opdrachtgever en Oass, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 3. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden geacht te zijn verstrekt aan, aanvaard door en uitgevoerd door Oass. Dit geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Oass spant zich in de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Oass garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Er is sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen.

 5. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, feiten en omstandigheden en relevante stukken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst volledig aan Oass te verstrekken en bovendien zo tijdig dat Oass de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan Oass al die informatie en bescheiden te verstrekken, die Oass nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), te kunnen naleven. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Er kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden door derden geen (vorderings)rechten worden ontleend.

 6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Oass niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor Oass werkzame persoon of personen, met het oog op wie de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon of personen. Wel zal Oass, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met de wensen van opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon of personen.

 7. Oass kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het selecteren en het inschakelen van een derde zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Oass voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien derden de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedingen waarbij bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid is beperkt, dan worden deze algemene voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaard. De voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever.

 8. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Oass in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Oass ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Oass niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie.  9. Alle extra kosten en werkzaamheden of anderszins schade die zijn ontstaan (i) anders dan door toedoen van Oass, als gevolg van het tekortschieten in de naleving door opdrachtgever van de in de leden 7 t/m 9 genoemde verplichtingen en/of (ii) uit vertraging in de uitvoering van de opdracht door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. 
Honorarium, kosten en betalingen

 1. Het honorarium wordt berekend op basis van een overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren, waaronder reistijd en wachttijd. Dit bedrag wordt vermeerderd met BTW en 6.0% voor kantoorkosten. Indien ten behoeve van de opdrachtgever kosten moeten worden gemaakt, waaronder belaste of onbelaste verschotten, worden deze separaat in rekening gebracht.

 2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht en per eenheden van zes minuten gedeclareerd. De betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

 3. Oass is te allen tijde gerechtigd om in redelijkheid de overeengekomen uurtarieven periodiek te wijzigen.

  1. Bij aanvaarding en eventueel tijdens de uitvoering van de opdracht kan van de opdrachtgever een voorschot worden verlangd op de kosten en/of het honorarium, welk voorschot in depot kan worden gehouden terwijl hierover nimmer rente verschuldigd zal worden. Naast dit voorschot wordt het honorarium, vermeerderd met de kantoorkosten, eventuele overige kosten en BTW gedeclareerd. Indien opdrachtgever betaling van een voorschot verschuldigd is, dan dient opdrachtgever zich ervan bewust te zijn dat er pas na betaling ervan werkzaamheden worden verricht.

 4. De declaratie dient binnen 14 dagen te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever automatisch in verzuim is. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens debiteurverzuim van 1,5% per maand.

 5. Indien tijdige betaling uitblijft, is Oass gerechtigd haar werkzaamheden direct en zonder nadere ingebrekestelling op te schorten.

 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Oass daartoe aanleiding geeft, is Oass gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Oass te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Oass gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Oass uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 7. Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Indien de RvR de toevoeging achteraf intrekt dan is het volledige honorarium verschuldigd. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf het initiatief te nemen om bezwaar bij de RvR in te dienen.


Gebrek

 1. Opdrachtgever kan op een aan Oass toe te rekenen gebrek of tekort in de uitvoering van een opdracht geen beroep meer doen indien hij niet binnen zeventig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk aan Oass heeft gemeld, en in ieder geval niet meer nadat één jaar is verstreken sinds het handelen of nalaten waaruit het gebrek is voortgevloeid, heeft plaatsgevonden.


Aansprakelijkheid

 1. Indien als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Oass Advocaten onverhoopt schade mocht ontstaan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Er wordt door de verzekeraar maximaal € 500.000 per aanspraak uitgekeerd met een maximum van € 1.000.000 per jaar. Op verzoek kan inzage in de polis worden verleend. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het voor de opdracht gedeclareerde honorarium met een maximum van € 10.000,- per opdracht.

 2. Indien een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid niet binnen zeventig dagen en in ieder geval niet meer nadat een jaar na constatering ervan aan Oass Advocaten is gemeld, dan leidt dit tot verval van recht. Oass Advocaten kan alsdan niet meer aansprakelijk worden gehouden voor schade.

 3. Oass Advocaten is nimmer aansprakelijk voor (i) schade die is veroorzaakt door derden, (ii) schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van opdrachtgever of een derde (iii) schade die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post en (iv) indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.


AVG

 1. Oass verzamelt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever en voldoet daarmee aan artikel 6 lid 1 sub b AVG. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden ook na het einde van de opdracht bewaard om toekomstig tegenstrijdig belang te voorkomen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).


Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Oass neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling die de interne klachtenprocedure beschrijft ligt ter inzage op het kantoor en kan desgevraagd worden toegezonden.


Recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Oass is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is bij uitsluiting relatief bevoegd.


Aanpassing privacy statement

Oass Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via info@oass.nl.

Dit privacy statement is op d.d. 7 juni 2018 vastgesteld.

Oass Advocaten

Over

Juridisch

Openingstijden

Contact

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00